Podmínky péče

Agentura domácí péče poskytuje odbornou zdravotní péči dle ordinace lékaře (praktický lékař, pediatr, ošetřující lékař při hospitalizaci, rehabilitační lékař, odborný lékař v Ambulanci bolesti). Ošetřující lékař vždy doporučí frekvenci návštěv, stanoví rozsah a cíle péče. Pokud je péče indikovaná odborným lékařem (dermatologie, diabetologie, neurologie…) je nutné domácí zdravotní péči zajistit prostřednictvím PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

Po předepsání péče lékařem vrchní sestra agentury (ev. její zástupce) navštíví nemocného. Provede vstupní pohovor, vyšetření pacienta, zhodnocení jeho zdravotního stavu a domácího prostředí. Na základě získaných informací seznámí pacienta a pečující osoby s doporučeným  plánem a postupy péče. Edukuje k dodržování léčebného režimu, úpravě domácího prostředí, zajištění pomůcek. Přidělená ošetřující sestra stanovuje orientační čas návštěvy dle časového harmonogramu jízdní trasy. Při návštěvách pacienta provádí jednotlivé úkony, hodnotí zdravotní stav a zapisuje objektivní nálezy. Vždy spolupracuje s praktickým lékařem.

Práva pacienta:

 • právo na poskytnutí odborné kvalifikované péče ve stanoveném rozsahu
 • právo nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené agenturou
 • právo vědět jaké citlivé údaje agentura domácí péče archivuje
 • právo kdykoliv péči ukončit
 • právo na výběr či změnu agentury v dané spádové oblasti
 • právo stěžovat si na domácí zdravotní péči, činnost pracovníka agentury

Povinnosti pacienta:

 • umožnit přístup do vlastního domácího prostředí
 • přizpůsobit se a být přítomen ve stanovený orientační čas
 • zajistit ordinovanou terapii (léčivo) potřebnou k provedení odborné péče
 • informovat agenturu o překážce v poskytnutí péče (kontrolní ošetření v ambulantní péči, hospitalizace, nemoc a jiné) s časovým předstihem (nejpozději do 8,00 hod. ráno v den plánovaného ošetření)

Agentura si vyhrazuje právo ukončit, či neposkytnout péči:

 • neumožnění přístupu k pacientovi dle dohodnutého času
 • agresivní, nepřátelské, ponižující chování pacienta nebo jeho rodiny
 • sociální prostředí pacienta ohrožuje sestru na zdraví
 • pokud pacient nemá důvěru k poskytované odborné péči
 • požadovaný rozsah péče překračuje možnosti agentury

 

 Povinnosti pracovníků agentury:

 • poskytnout odbornou zdravotní péči dle rozsahu určeném lékařem, v souladu s doporučenými metodickými postupy a ošetřovatelskými standardy
 • zachovávat individuální a empatický přístup k pacientům
 • respektovat pacienta jako osobu, zachovávat diskrétnost a chránit jeho soukromí
 • zachovávat povinnou mlčenlivost dle příslušného zákona