Příklady dlouhodobé péče

Interní onemocnění
Nejčastěji se jedná o aplikace injekční terapie:

 1. Onemocnění Diabetes mellitus – edukace a zacvičování v aplikaci inzulínu nebo plná péče u pacientů, kteří nejsou schopni samostatné aplikace inzulínu, např. ze zdravotních důvodů – poruchy zraku, třes rukou, chronická zmatenost a dezorientace, psychická porucha.
 2. Ischemická choroba srdeční, tromboembolická nemoc s nutností pravidelných aplikací antikoagulačních léků (Fraxiparin, Clexane), které si pacient sám není schopen aplikovat.

Bolest
Mnoho pacientů trpí chronickými (dlouhodobými) bolestmi, proto je nutné zajistit management bolesti k jejímu zmírnění – zhodnocení bolesti, aplikace léků a sledování jejich účinků. Součástí péče je zároveň sledování a tišení epizodické (průlomové) bolesti, sledování nežádoucích účinků léků.

Dle ordinace lékaře aplikujeme:

Analgetickou terapii – do svalu
Opiátovou terapii – formou náplastí, injekční terapii do podkoží jednorázově, kontinuální (nepřetržitá) terapie pomocí lineárního dávkovače

Kožní onemocnění
Mezi kožní onemocnění, vyžadující dlouhodobou domácí zdravotní péči, řadíme chronické rány, které i přes adekvátní terapii dlouhodobě nevykazují známky hojení. Při ošetřování chronických ran provádíme jejich správné zhodnocení a ošetření dle indikace lékaře. Aplikujeme léčebnou terapii vhodnou k typu a stavu rány. Nejčastější příčinou vzniku chronické rány jsou poruchy prokrvení, poruchy inervace a imunity, poškození kůže (otlak, ragáda, macerace, plísně), infekce a jiné.

Základní typy chronických ran:

 • dekubity
 • bércové vředy žilního i tepenného původu
 • diabetické defekty
 • rozpadlé operační rány
 • exulcerované nádory

Gastroenterologická onemocnění
Nejčastějším důvodem dlouhodobé péče u pacientů je onemocnění žaludku a střev. Jedná se o specifickou péči o stomie:

 1. Pro neschopnost přijímat potravu – péče o zavedený PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie), PEJ (perkutánní endoskopická jejunostomie).
  Péče je zaměřena na ošetření okolí stomie, zajištění průchodnosti, aplikaci nutričně definované výživy, kontrolu stavu, edukaci a vedení k sebepéči.
 1. Po resekci střev – péče o ileostomii, kolostomii.
  Provádíme ošetření a hygienu stomie, péči o její okolí, kontrolu a hodnocení stavu stomie, aplikaci stomických pomůcek, edukaci a vedení k sebepéči.

Součástí péče je spolupráce s gastroenterologií či specializovanými stomickými pracovišti.

Urologická onemocnění
Urologická onemocnění vyžadující dlouhodobou domácí péči jsou inkontinence (samovolné odtékání moči z močového měchýře) nebo zadržování moči v močovém měchýři, onemocnění prostaty u mužů, neurologická onemocnění apod. Zmíněná onemocnění vyžadují dlouhodobé či trvalé zavedení močového katétru (cévky) s pravidelnou výměnou. Kvalifikované všeobecné sestry provádějí výměny cévek u žen i mužů v pravidelných intervalech.

Neurologická onemocnění, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy
Mezi neurologická onemocnění vyžadující dlouhodobou domácí péči řadíme mozkové příhody, Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, roztroušenou sklerózu, paraplegii, quadruplegii, neuroinfekce (např. ALS). Tato onemocnění vyžadují obvykle dlouhodobou kvalitní péči zejména fyzioterapeutů, ale i sester v rámci antidekubitní péče nebo managementu bolesti.

 Onkologická onemocnění
Řada onkologických onemocnění si vyžaduje aplikaci léků proti bolesti (viz odstavec „Bolest“). Cílem je zajištění takového prostředí, které by snížilo vliv infekcí na chemoterapií oslabený imunitní systém pacienta. Ať je prognóza onemocnění jakákoliv, pobyty v nemocnici mají u pacientů obvykle nepříznivý vliv na jejich psychický stav. Díky spolupráci s praktickými lékaři, onkology a ambulancí bolesti se daří ošetřování u těchto pacientů eliminovat hospitalizaci na nezbytně nutnou dobu. Výhodou je i kombinace ambulantní a domácí léčby. Onkologická onemocnění sebou přinášejí zároveň i poruchy příjmu potravy a tekutin, které mohou vést k velmi závažným formám dehydratace a celkovému strádání.  V domácí péči se provádí aplikace infuzní terapie formou žilního (intravenózního), podkožního přístupu (hypodermoklýza), portem, PICC (periferní intravenózní centrální katétr).

Plicní onemocnění
Dlouhodobá péče u pacientů s onemocněním dýchacích cest je nejčastěji zaměřena na ošetřování tracheostomie (umělé vyústění průdušnice oblasti v krku na povrch těla), kdy je umožněno dýchání zavedením kanyly. Tracheostomie vyžaduje kvalitní péči k umožnění optimálního dýchání (výměny kanyly, lokální ošetření, odsávání). Chronická onemocnění plic a dýchacích cest vedou k závislosti pacienta na dýchacích přístrojích (umělá plicní ventilace), přívodu kyslíku z kyslíkových bomb a oxygenátorů. Tyto okolnosti již nevyžadují nutnost hospitalizace, naopak domácí plicní ventilace je pro pacienty přínosem, kdy mohou žít normální život doma. Důležitá je však úzká spolupráce dobře zaškolené rodiny s agenturou domácí péče.

Psychická onemocnění
Psychická onemocnění vyžadují zejména péči vedoucí ke sledování a stabilizaci celkového zdravotního stavu pacienta, např. aktivizace, kontrola fyziologických funkcí, podávání a dohled nad užitím léků, prevence komplikací. Součástí péče je spolupráce a dobrá komunikace s rodinou, předávání informací a zajištění edukace pro jejich blízké. Pokud je domácí péče poskytována ve správném rozsahu a kvalitě, nedochází ke zbytečné dekompenzaci stavu. Následná cílená intervence přispívá významně ke zkvalitnění života pacientů i jejich blízkých.